Medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini

Jedan od programa koji izuzetno često žele da pohađaju kandidati podrazumeva i sticanje zvanja petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini. Međutim, budući da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu isključivo sprovodi program specijalizacije prema smernicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, to je i vrlo važno da budu ispoštovana dva osnovna zahteva od strane kandidata.
Naime, od njih se očekuje da imaju minimum dvogodišnje radno iskustvo u oblasti opšte medicine, ali i da su pre toga stekli jedno od zvanja iz oblasti zdravstvo i socijalna zaštita. Ne samo da specijalizaciju za pomenuti obrazovni profil imaju pravo da pohađaju lica, koja imaju diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar četvrtog stepena, nego i svi oni koji su se prethodno školovali i stekli zvanje ginekološko akušerska sestra, zatim pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra - vaspitač.
Prijava za pohađanje ovog programa je obavezna i može biti izvršena ili elektronski ili preko telefona, odnosno direktno u samoj školi, a tokom radnog vremena. Sasvim svejedno koju od pomenutih opcija će zainteresovani odabrati, jer je u svakom slučaju važno da zaposlenima u instituciji organizatora navedu osnovne informacije o sebi, a koje osim imena i prezimena, moraju uključivati i datum rođenja svakog kandidata, te broj njegovog telefona.

A zvaničan upis prethodno prijavljenih se vrši isključivo uz njihovo lično prisustvo, te uz obavezno dostavljanje propisane dokumentacije. Osim dokaza o prethodno stečenom obrazovanju u konkretnoj oblasti, odnosno diplome za jedno od zanimanja i svedočanstava, od kandidata se zahteva da dostave i izvod iz matične knjige rođenih, potom dokaz o tome da imaju najmanje dvogodišnje iskustvo u oblasti opšte medicine, te svakako moraju dostaviti i uverenje o državljanstvu.
Specijalna komisija ima obavezu da izvrši uvid u opšti uspeh iz srednje škole za svaku školsku godinu, a naročita pažnja će biti usmerena na ocene iz 4 stručna predmeta i to hirurgija sa negom, ginekologija sa negom i interna medicina sa negom, te iz predmeta pedijatrija sa negom.
Ističemo da svaki kandidati, koji je zainteresovan za pohađanje specijalizacije, a zarad sticanja validne diplome za zanimanje petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini ima obavezu da pohađa i teorijski i praktični deo ove edukacije.
Sem predmeta strani jezik, u kom slučaju ima pravo da svako od njih pojedinačno odabere koji će strani jezik od ponuđenih polagati, svakom prijavljenom je obaveza i da položi stručni predmet osnovi opšte medicine.
Isto tako je bitno naglasiti i da je prema programu ovog obrazovnog profila predviđena i praktična obuka u opštoj medicini, odnosno praktična nastava u bloku. Svaki prijavljeni će dobiti informacije od zaposlenih o tome gde će praksu pohađati, a to je obično u okviru onih institucije, sa kojima pomenuta škola već ima saradnju. Dostupna je i mogućnost da kandidat odabere samostalno u kojoj će specijalizovanoj instituciji pohađati praksu, ali u tom slučaju organizator nema pravo da daje nikakve garancije za njen kvalitet, prosto zato što sa principom rada te institucije nije upoznat, a što će sve biti predočeno kandidatima.
Pravilnikom je predviđeno da svako ko želi da dobije diplomu za zanimanje medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj medicini, a koju kasnije u skladu sa pravilima ima pravo da upiše u svoj radni dosije, pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje, mora da polaže specijalistički ispit. A on se sastoji od dva dela i to teorijskog i praktičnog, te se podrazumeva da nakon položenog usmenog dela i izvršenog praktičnog zadatka, kandidat stiče pravo da postane vlasnik diplome za pomenuti obrazovni profil petog stepena.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Osnovi opšte medicine

Praktična nastava

 • Praktična obuka u opštoj medicini
 • Praktična nastava u bloku

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top