Medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku

Jedan od posebnih tipova edukacija, a koje organizuje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad jeste i dokvalifikacija za zanimanje medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku, a koje se tretira kao zanimanje petog stepena.

Samo određene kategorije lica imaju pravo da ovom programu pristupe, odnosno oni koji poseduju diplomu za obrazovni profil trećeg stepena ili četvrtog samo medicinske, a uz uslov da imaju relevantan dokaz o radnom iskustvu i to u trajanju od minimum dve godine.

Ako je kandidat prethodno stekao diplomu u medicinskoj struci za obrazovni profil trećeg stepena, on mora prvo proći kroz postupak dokvalifikacije za zanimanje četvrtog stepena, posle čega ima pravo da upiše specijalizaciju za konkretno zanimanje, a o čemu će precizno biti obavešten od strane nadležnih u ovoj obrazovnoj instituciji.

S obzirom na to da se radi o specijalizovanom tipu obrazovanja, mada srednja škola Sveti Arhangel, u Novom Sadu nudi i mogućnost redovnog i vanrednog školovanja, kao i prekvalifikacije i stručnog osposobljavanja, neophodno je naglasiti da kandidati treba da se upoznaju sa oblašću fiziologije i anatomije disajnog sistema, kao i sa različitim oboljenjima sistema organa za disanje. Isto tako će naučiti i koje se sve dijagnostičke metode primenjuju u oblasti pulmologije, ali i kako se manifestuju određena oboljenja, odnosno koje se sve terapije moraju u konkretnom slučaju propisati i kako uopšte treba da izgleda ceo tok lečenja.

Kako sa invanzivnim metodama u oblasti pulmologije, tako će kandidati koji su zainteresovani za sticanje diplome za zanimanje medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku, peti stepen, imati priliku da se upoznaju i sa brojnim neinvanzivnim metodama, ali će isto tako naučiti i koji se sve instrumenti i aparati primenjuju u toj oblasti, odnosno na koji način se njima pravilno rukuje.

Jednostavnije rečeno, nakon završene edukacije će biti u prilici da potpuno samostalno obavljaju sve poslove, jer je programom predviđeno da pohađaju i praksu i to u okviru predmeta pulmološka dijagnostika.

Naglašavamo da je program ove edukacije usaglašen sa pravilnikom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te osim već pomenute praktične nastave, kandidati imaju obavezu da polažu i stručni predmet osnovi pulmologije, kao i predmet pulmološka dijagnostika.

A izuzev pomenutih stručnih predmeta, u programu se nalazi i jedan obavezan opšti predmeti i to strani jezik.

Trebalo bi vrlo brzo da nakon što zvanično steknu diplomu za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku, kandidati pronađu zaposlenje u konkretnoj struci, jer je u pitanju deficitarno zanimanje.

O kvalitetu praktične nastave naročito vodi računa ova obrazovna institucija, te iz tog razloga omogućuje kandidatima da od vrhunskih stručnjaka u oblasti pulmologije stiču praktična znanja.

Svakako je naročito važno za svakog pojedinca, koji je zainteresovan da zvanično postane vlasnik diplome za navedeno zanimanje petog stepena da sSrednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad sve neophodne dozvole za obavljanje ove edukacije poseduje. A zapravo to dalje podrazumeva da će diploma koju stekne biti u potpunosti pravno validna, odnosno priznata i to ne samo na teritoriji naše zemlje, nego isto tako i u brojnim zemljama regiona i sveta. Svako ko bude pomenuti program završio bi trebalo prvo da stečenu diplomu zvanično upiše u radni dosije, a ukoliko ga prethodno već ima otvorenog u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Takođe se preporučuje da podatak o posedovanju diplome za zanimanje medicinska sestra - tehničar za pulmološku dijagnostiku unese u svoj CV, a ukoliko želi da van granica Srbije potraži zaposlenje, trebalo bi svakako da se o postupku nostrifikacije diplome u toj zemlji detaljno raspita.

Neophodno je prilikom upisa priložiti propisanu dokumentaciju, a o čemu će zaposleni škole precizno informisati svakoga ko bude izvršio prijavu. U principu se osim dokaza o prethodno stečenom obrazovanju, odnosno svedočanstava i diplome, zahteva da prijavljeni priliži i validno uverenje o državljanstvu, te izvod iz matične knjige rođenih. Takođe se podrazumeva da svi kandidati moraju prilikom zvaničnog upisa i da prilože relevantan dokaz o radnom iskustvu u struci, a u trajanju od najmanje dve godine.

U toku cele godine kandidati mogu prijavu lično da izvrše ili putem telefona, a dozvoljeno je i da zahtevane podatke, to jest ime i prezime, zatim datum rođenja i broj telefona za kontakt na mejl adresu organizatora pošalju.

Po završetku školovanja, polaznici stiču peti stepen stručne spreme.

U saradnji sa drugim privatnim srednjim školama u Srbiji kod nas možete predati dokumentaciju za ovaj obrazovni profil.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik

Stručni predmeti

  • Osnovi pulmologije
  • Pulmološka dijagnostika
  • Praktična nastava u okviru predmeta pulmološka dijagnostika

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top