Carinik - specijalista

Potrebno je da ispuni određene uslove svako ko je zainteresovan da pohađa program, kako bi mogao da stekne zvanje petog stepena carinik - specijalista. Najpre da napomenemo da svi koji su prethodno stekli diplomu za zvanje četvrtog stepena u ekonomsko - komercijalnoj struci imaju pravo da pristupe ovom programu, a ako poseduju diplomu ekonomske ili srednje trgovačke škole, te ukoliko su stekli minimalno dvogodišnje iskustvo na računovodstvenim poslovima.
Postoji mogućnost i da osobe koje imaju diplomu za zanimanje trećeg stepena ekonomsko - komercijalne struke takođe pristupe pohađanju programa specijalizacije za sticanje pomenutog zanimanja, ali samo ako imaju iskustvo na računovodstvenim poslovima, u trajanju od najmanje tri godine.

Za one osobe koje imaju diplomu za obrazovni profil trećeg stepena u oblasti trgovine i imaju minimum trogodišnje radno iskustvo na računovodstvenim poslovima važi pravilo da moraju polagati dopunske ispite i to iz predmeta osnove računovodstva, organizacija preduzeća i statistika, te iz predmeta ekonomika.
Još jedna grupa kandidata ima pravo da pohađa program, te da stekne zvanje carinik - specijalista, a to su osobe koje imaju diplomu za zanimanje trećeg ili četvrtog stepena iz neke druge struke, te minimum trogodišnje radno iskustvo na računovodstvenim poslovima, ali je tada njihova obaveza da polažu dopunske ispite iz pet stručnih predmeta i to statistika, ekonomika, matematika, računovodstvo i organizacija preduzeća.
Sam program koji organizuje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je usaglašen sa pravilima nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, te obuhvata zajedničke i stručne predmete.
Pored stranog jezika, u zajedničke, odnosno opšte predmete spada u osnovi radnog i privrednog prava.
A da bi kandidat, koji ispunjava navedene uslove mogao da stekne zvanje carinik - specijalista petog stepena, on je u obavezi da polaže i ukupno pet stručnih predmeta. Osim predmeta carinski postupak i osnove carinskog sistema, u programu se nalaze i predmeti međunarodni transport i špedicija osiguranja, zatim predmet carinska tarifa sa poznavanjem robe i predmet spoljnotrgovinski i devizni sistem.
Programom je zastupljena i praktična nastava, koja se organizuje u bloku i u skladu sa pravilima ove obrazovne institucije se može pohađati ili u okviru pravnih lica, sa kojim organizator ima saradnju ili u nekoj drugoj kompaniji. Naime, svaki kandidat koji se opredeli za prvu ponuđenu varijantu, od zvaničnog organizatora dobija sve neophodne garancije za kvalitet praktičnog dela edukacije. Međutim, ako odabere drugu opciju, to jest ako praktičnu nastavu koja je predviđena programom za sticanje zvanja carinik - specijalista, bude pohađao u okviru pravnog lica, sa kojim organizator nema neposrednu saradnju, garancije za kvalitet ne mogu biti date.
S obzirom na to da je u pitanju škola koja je zvanično priznata od nadležnih, te poseduje sve dozvole koje su neophodne, to će kandidati nakon što završe specijalizaciju, postati vlasnici diplome koja je i zvanično priznata, te koju bi trebalo da upišu u svoj radni dosije, a ako ispunjavaju uslove koji su zakonom propisani. Naime, isključivo nadležna lica u poslovnicama Nacionalne službe za zapošljavanje vrše upis i sertifikata i stečenih diploma, te je iz tog razloga važno da kandidat njih kontaktira i raspita se o postupku upisa. Podrazumeva se da bi trebalo podatak da poseduje diplomu za obrazovni profil petog stepena carinik - specijalista da navede u svojoj radnoj biografiji svaki kandidat, a nakon završene specijalizacije.
Svakog radnog dana mogu direktno u prostorijama škole kandidati, zainteresovani za pohađanje programa specijalizacije da izvrše prijavu, odnosno putem telefona ili elektronski. Bez obzira da li se odluče za prve dve opcije ili žele da na mejl pošalju osnovne podatke o sebi, od njih se zahteva da navedu ime i prezime, kao i broj telefona i datum rođenja.
Potrebno je da svako ko izvrši prijavu u skladu sa pravilima prisustvuje i upisu u prostorijama škole. Tada je vrlo važno da dostavi najpre uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, ali i dokaz da je stekao radno iskustvo u trajanju od 2, odnosno najmanje tri godine, te dokaz o prethodno stečenim kvalifikacijama, što se odnosi na svedočanstva svakog razreda srednje škole i na diplomu.
A na osnovu priložene dokumentacije će stručni tim ove škole doneti odluku o tome da li i koje sve ispite taj kandidat treba da polaže, te će svakog prethodno prijavljenog naknadno o tome precizno i informisati.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

  • Strani jezik
  • Osnove radnog i privrednog prava

Stručni predmeti

  • Carinski postupak
  • Osnove carinskog sistema
  • Međunarodni transport i špedicija osiguranja
  • Spoljnotrgovinski i devizni sistem
  • Carinska tarifa sa poznavanjem robe

Praktična nastava

  • Praktična nastava u skladu sa programom za sticanje zvanja carinik - specijalista

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top