Medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu

Jednogodišnjoj specijalizaciji za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu imaju pravo da pristupe isključivo ona lica, koja poseduju dokaz o minimum dvogodišnjem radnom iskustvu, vezano za poslove opšte i intenzivne nege hospitalizovanih bolesnika. Neophodno je i da kandidati, koji su zainteresovani za pohađanje pomenute specijalizacije imaju validan dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, a koje mora biti u četvorogodišnjem trajanju i to isključivo u području rada koje je vezano za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
Svi oni kandidati, koji ispunjavaju navedene uslove bi trebalo da znaju da se prilikom upisa prvenstveno rangiraju ocene iz četiri stručna predmeta i to interna medicina sa negom, te predmeta zdravstvena nega (nega bolesnika), kao i predmeta hirurgija sa negom i farmakologija.
S obzirom na to da je srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad zvanično ovlašćena od strane nadležnog ministarstva za sprovođenje specijalizacije za zanimanje medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, to podrazumeva da je na prvom mestu program u potpunosti usklađen sa pravilima, koja navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje. A uz to, naglašavamo da diploma, koju će kandidati dobiti nakon završenog pohađanja ove specijalizacije, odnosno nakon položenih ispita i pohađanja prakse, biti zvanično priznata, te vlasnik ima pravo i da je u svoj radni dosije upiše. Uzevši u obzir da je uvedeno pravilo, koje podrazumeva da nadležni u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje jedini imaju ovlašćenja za vršenje upisa kako diploma, tako i sertifikata, a u radne dosijee lica, koja su prijavljena na evidenciju, to se podrazumeva da će svaki kandidat upravo njih da kontaktira i raspita se oko detalja vezano za zvanični upis diplome za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu.

Samo je jedan opšti predmet zastupljen u zvaničnom programu i uključuje strani jezik, dok se očekuje da kandidati polože i tri stručna predmeta. Izuzev predmeta intenzivna nega, u programu se nalaze i predmeti anestezija i reanimacija, te urgentna stanja u medicini.
Prema programu, predviđeno je da kandidati zainteresovani za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, imaju obavezu da pohađaju i praktičnu nastavu u bloku iz dva predmeta i to intenzivna nega i iz stručnog predmeta anestezija i reanimacija.
Svaki kandidat može da izabere da li želi praktični deo ove edukacije da pohađa u okviru onih institucija, sa kojima organizator ima ostvarenu saradnju ili će samostalno pronaći pravni subjekt, u okviru koga će pohađati praktičnu nastavu. Ipak, svako od njih mora imati na umu da organizator za kvalitet prakse garantuje samo u prvom slučaju, dok ako kandidat odabere drugu opciju, organizator nema ovlašćenja da pruži garancije za kvalitet praktičnog dela specijalizacije, a primarno zato što mu način rada tog pravnog lica nije poznat dovoljno.
Trebalo bi da svaki zainteresovani izvrši prijavu, odnosno da osnovne informacije o sebi (ime, prezime, datum rođenja i broj telefona) dostavi ili elektronski, to jest na mejl adresu institucije organizatora ili da ih izdiktira zaposlenima direktno u prostorijama škole, odnosno putem telefona.
Upis se vrši isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog, a zahteva se da svako od njih dostavi obaveznu dokumentaciju. Izuzev izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice i uverenja o državljanstvu, u obaveznu dokumentaciju spada i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, odnosno svedočanstva i diplome propisane srednje škole, kao i dokaz da je kandidat stekao radno iskustvo u pomenutoj struci, a koje mora biti u trajanju od najmanje 2 godine.
Specijalistički ispit ima obavezu da polaže svako, ko odluči da pohađa specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu, a on se sastoji iz dva dela. Osim provere znanja iz predmeta, koji se nalaze u nastavnom programu, a što se odvija usmenim putem, kandidati imaju obavezu i da izvrše praktični zadatak, kako bi bila proverena njihova osposobljenost za rad.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Intenzivna nega
 • Urgentna stanja u medicini
 • Anestezija i reanimacija

Praktična nastava

 • Intenzivna nega
 • Anestezija i reanimacija

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top