Šta je uračunato u cenu

Kako je srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu specijalizovana za onaj vid obrazovanja koji se tretira kao neformalan, a samim tim je u pitanju i onaj način edukacije koji se ne smatra obaveznim, to apsolutno svako ko se prijavljuje za dokvalifikaciju ili uporedno, odnosno vanredno školovanje, kao i za proces prekvalifikacije, ima obavezu i da izvrši plaćanje u skladu sa aktuelnim cenovnikom ove institucije.

U svakom slučaju će pojedinačni kandidat da bude decidno informisan o svim finansijskim obavezama koje ima, ali će te podatke ovlašćeno lice naše škole moći da mu pruži tek pošto se bude zvanično upisao, odnosno nakon što izabere vid edukacije koji ova obrazovna institucija organizuje.

Bez obzira da li se neko odlučuje da pohađa vanredno školovanje ili dokvalifikaciju, te prekvalifikaciju, kao i uporednu nastavu u okviru pomenute novosadske škole ili u nekoj drugoj specijalizovanoj instituciji, mi mu preporučujemo da prethodno zatraži sve potrebne informacije koje se najpre odnose na plaćanje. Naime, svaka obrazovna institucija ima pravo da samostalno definiše i cenu i ono što ona sve uključuje, tako da bi svaki kandidat pre upisa trebalo da dobije potrebne informacije i da sazna šta je uračunato u cenu, a kako bi mogao da izabere onu školu koja nudi najpovoljnije uslove za njega.

Šta je uračunato u cenu?

Svesni činjenice da finansijsko stanje u celoj našoj zemlji nije na naročito visokom nivou, a u želji da vanredno školovanje, kao i prekvalifikaciju, ali i dokvalifikaciju i uporedno školovanje učinimo dostupnim svakome ko za tim ima potrebu, nastojali smo da prilikom formiranja cene sve te činjenice uzmemo u obzir. Upravo zahvaljujući tome, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu važi za jednu od obrazovnih institucija koja ima naročito pristupačne cene školarine, a koje prati svakako visok kvalitet usluge.

Samim tim što su cene formirane najpre prema platežnoj moći građana naše zemlje, to ona uključuje samo školarinu, odnosno upisninu. Tako svaki pojedinačni kandidat ima obavezu da izvrši njeno plaćanje u tačno određenom roku, stim što je njegovo pravo da prilikom upisa zahteva da konkretnu nadoknadu plati u nekoliko rata. U tom slučaju će on biti u obavezi da sa ovlašćenim licem naše škole precizno odredi sve detalje koji se odnose na plaćanje, to jest da definiše datume do kojih je obavezan da izvrši plaćanje i broj rata.

Što se tiče literature, ona nije uračunata u cenu školarine, ali će srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad omogućiti svakome ko je zainteresovan ponuditi da je kupi u okviru ove institucije, a po cenama koje su istovetne kao i kod izdavača. Takođe, ako neko hoće samostalno da pribavi potrebnu literaturu, nadležni profesor ili koordinator za nastavu naše institucije ima obavezu da tom kandidati da spisak potrebne literature.

Svakako će kandidati dobiti potreban ispitni materijal, odnosno ispitna pitanja, jer je i to, kao i konsultacije sa profesorom uračunato u cenu školarine, a o čijoj visini će svako od njih pojedinačno dobiti informacije već u trenutku upisa. Ističemo da se konsultacije mogu organizovati i u prostorijama naše škole u ovom gradu, kao i preko interneta, te će svaki kandidat da dobije jasne smernice o terminima njihovog sprovođenja, odnosno o načinu na koji se konsultacije online organizuju.

Na kraju da dodamo i to da u cenu školarine nije uračunata nadoknada za polaganje ispita, a koju kandidati moraju da plate u celosti do 05 - og u mesecu, kako bi na taj način izvršili i zvaničnu prijavu za polaganje.

O detaljima vezanim za cene se svaki upisani kandidat obaveštava prilikom upisa, odnosno nakon što Nastavničko veće naše škole ustanovi diferencijalne ispite koje treba da položi, a tom prilikom će im biti precizno iznet i važeći cenovnik naše škole, te će svakako moći da saznaju precizno koliko novca bi trebalo da izdvoje kako za uporedno školovanje, tako i za dokvalifikaciju za željeno zanimanje, odnosno prekvalifikaciju ili vanrednu nastavu.

PODELITE: