Peti stepen stručne spreme

Profili - Peti stepen stručne spreme

Lica koja su imala prilike prethodno da steknu diplomu za neko zanimanje u medicinskoj struci sada imaju mogućnost da izvrše dokvalifikaciju za obrazovni prof...

PROČITAJTE VIŠE

Predviđeno je pravilnikom ove obrazovne institucije da isključivo kandidati, koji imaju dokaz da su pre toga završili srednju školu u četvorogodišnjem tra...

PROČITAJTE VIŠE

Jedan od programa koji izuzetno često žele da pohađaju kandidati podrazumeva i sticanje zvanja petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u opštoj m...

PROČITAJTE VIŠE

Program dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za rad na oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, peti stepen je prvenstveno namenje...

PROČITAJTE VIŠE

Pored toga što ima obavezu da dostavi pravno priznati dokaz o tome da je stekao minimum dvogodišnje radno iskustvo u svojoj struci, svaki kandidat koji je zai...

PROČITAJTE VIŠE

Uz maksimalno poštovanje svih smernica, koje navodi resorno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu org...

PROČITAJTE VIŠE

Jedan od posebnih tipova edukacija, a koje organizuje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad jeste i dokvalifikacija za zanimanje medicinska sestra - tehničar...

PROČITAJTE VIŠE

Da bi svako ko je zainteresovan za sticanje diplome za zanimanje petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u medicini rada mogao da pristupi programu s...

PROČITAJTE VIŠE

Svako ko želi da pohađa specijalizaciju za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji ima tu mogućnost u okviru srednje škole Sveti...

PROČITAJTE VIŠE

Ukoliko je neko prethodno stekao diplomu za zanimanje četvrtog stepena srednje zubotehničke škole, njemu je na raspolaganju specijalizacija za obrazovni prof...

PROČITAJTE VIŠE

Ukoliko je stekao radno iskustvo u trajanju od najmanje dve godine u oblasti analitike i kontrole lekova i drugih farmaceutskih proizvoda, kandidat ima pravo da...

PROČITAJTE VIŠE

Isključivo one osobe, koje su se pre toga školovale za zanimanje farmaceutski tehničar, IV stepen imaju pravo da pohađaju program specijalizacije za V stepe...

PROČITAJTE VIŠE

Najosnovniji uslov koji je izuzetno značajno da ispuni apsolutno svako, ko je zainteresovan za sticanje diplome za zvanje zubni tehničar za ortodonciju, peti...

PROČITAJTE VIŠE

Osnovni uslov koji mora biti ispoštovan ukoliko je neko zainteresovan za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za rad u transfuziji krvi jeste posedova...

PROČITAJTE VIŠE

Neophodno je odmah napomenuti da apsolutno svako ko poseduje diplomu za zanimanje medicinske struke trećeg ili četvrtog stepena, ima pravo da pohađa dokvalif...

PROČITAJTE VIŠE

Uopšteno govoreći, mogućnost dokvalifikacije za obrazovni profil stomatološka sestra - tehničar za dentalna i intraolarna snimanja imaju svi kandidati, koj...

PROČITAJTE VIŠE

Potrebno je da ispuni određene uslove svako ko je zainteresovan da pohađa program, kako bi mogao da stekne zvanje petog stepena carinik - specijalista. Najpre...

PROČITAJTE VIŠE

Jedan od načina za pronalazak boljeg zaposlenja jeste i dokvalifikacija, odnosno prekvalifikacija, s tim da srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad i to u svom...

PROČITAJTE VIŠE

Jednogodišnjoj specijalizaciji za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar za anesteziju, reanimaciju i intenzivnu negu imaju pravo da pristupe isključi...

PROČITAJTE VIŠE

Svako ko završi srednju zubotehničku školu ima pravo da se specijalizuje za obrazovni profil zubni tehničar za mobilnu protetiku - skeletirana proteza, što...

PROČITAJTE VIŠE

Vrlo je važno da svako ko je zainteresovan da pohađa specijalizaciju u trajanju od jedne godine, a za obrazovni profil laboratorijski tehničar za hematocitol...

PROČITAJTE VIŠE
Top