Srednja medicinska škola
"Sveti Arhangel" Novi Sad

Kada se posmatraju rezultati istraživanja, jasno je da svršeni osnovci najradije žele da upišu neko od zanimanja iz medicinske struke, što je donekle i očekivano. Naime, pretpostavlja se da je osnovni razlog za to činjenica da sa stečenom diplomom određenog zanimanja medicinske struke, oni imaju otvorenu mogućnost da se najpre zaposle u ovoj struci i to na teritoriji naše zemlje. Ali, isto tako im je otvorena mogućnost, ako to žele da pristupe procesu nostrifikacije stečene diplome, te da zaposlenje potraže u nekoj od država na teritoriji Evrope ili sveta. Naravno, svim vlasnicima diploma medicinske struke se nudi mogućnost da nastave školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

Budući da srednja škola “Sveti Arhangel” u Novom Sadu ima saradnju sa mnogobrojnim obrazovnim institucijama iz ove struke koje se nalaze širom Srbije, to će svi kandidati koji se odluče bilo za redovno, bilo za vanredno školovanje u okviru naše institucije, sigurno imati praksu na najvišem nivou kvaliteta.

Saznaj više

O školi

Škola je akreditovana rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice broj 128-022-379/2016-01 od 27.decembra 2016, što za posledicu ima potpuno izjednačenje diplome naše Škole, sa diplomama ostalih škola bez obzira na to da li se radi o privatnim ili državnim školama. Rad Škole u potpunosti je usklađenom sa pozitivno – pravnim propisima Republike Srbije.

Ono što čini našu Školu prepoznatljivom u obrazovnom sistemu Republike Srbije, je kvalitet obrazovanja koji proističe iz kvaliteta nastavnih sredstava, praktičnih znanja do kojih se dolazi saradnjom sa našim partnerima i kvaliteta našeg nastavnog osoblja, kao i niski troškovi školovanja u odnosu na ostale škole iz našeg obrazovnog sistema. Kvalitet obrazovanja koje se stiče u našoj Školi, našim polaznicima garantuje poptupnu osbosobljenost za rad u struci koju su stekli nakon završetka odgovarajućeg obrazovnog profila, kao i lako upisivanje željenog fakulteta i kvalitetno studiranje . Znamo da je ekonomska situacija u društvu teška, te smo usled toga nastojali, da troškove školovanja što više smanjimo, kako bismo omogućili što lakše školovanje, svima onima koji žele da se školuju u našoj školi.

Na prvom mestu su nam učenici, sve ostalo u našoj Školi, podređenoj je njihovom obrazovanju i interesima. Učenicima smo stalno na raspolaganju, tu smo da rešimo svaki njihov problem i omogućimo im sticanje diplome, koja će biti potkrepljena znanjem i kvalitetom. Svi naši profesori imaju staž u obrazovanju koji se meri decenijama, te usled toga ne sumnjamo u njihovu stručnost i kvalitet prenosa znanja na učenike.

Međutim, iskustvo nije prepreka da se u nastavi koriste moderni pristup i metodi zasnovani na naučno – tehnološkom razvoju u oblasti obrazovanja. Takođe naši partneri kod kojih se sprovodi sticnje praktučnih znanja, su pravna lica i preduzetnici, koji su lideri u svojim profesijama. Škola je potpuno osposobljena, u tehničkom i kadrovskom smislu, za odvijanje kako redovnog tako i vanrednog obrazovanja u Školi. Sedište škole je u Novom Sadu, Trg Marije Trandafil 14.

Koji vidovi školovanja su kod nas prisutni?

Vanredno školovanje koje obuhvata:

Prekvalifikaciju

pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene bilo koje srednje škole u četvorogodišnjem trajanju.

Dokvalifikaciju

pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.

Redovno školovanje:

Omogućava sticanje diplome nakon završetka izabranog obrazovnog profila redovnim održavanjem nastave u prostorijama Škole, u skladu sa nastavnim planom i programom za izabrani obrazovni profil, odobrenim i utvrđenim od strane nadležnog Ministarstva.

Profesori su kako redovnim tako i vanrednim učenicima na stalnom raspolaganju, pri čemu se komunikacija sa njima može odvijati osim usmeno i telefonom i modernim sredstvima komunikacije (Skype, Facebook, mail….).

Udžbenike odobrene od strane nadležnog Ministarstva, našim učenicima, obezbeđuje Škola, uz saradnju i konsultaciju profesora.

Skorašnji postovi

Pogledajte naše skorašnje postove sa bloga

Virtuelni obilazak naše škole

Naši profili

Škola poseduje akreditaciju za sledeće obrazovne profile:

U području rada ekonomija, pravo i administracija za obrazovni profil ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju. U okviru obrazovnog profila ekonomski tehničar učenici stiču znanje koji nije isključivo usmereno na teoriju, već postoji i obavezan praktični deo, a što će im omogućiti profesionalno obavljanje svih poslova koje navodi ovo radno mesto, te će moći ili da odmah po sticanju diplome potraže posao ili da nastave školovanje na odgovarajućem fakultetu. Akcenat kod ovog obrazovnog profila je stavljen na sticanje praktičnih znanja, jer smo svesni da je u sadašnjim društvenim i privrednim okolnostima znanje uvek ispred diplome, te smo i naš rad u okviru ovog obrazovnog profila prilagodili aktuelnim trendovima.

U okviru medicinske struke za obrazovne profile četvrtog stepena medicinska sestra tehničar, farmaceutski tehničar, labaratorijski tehničar, pedijatrijska sestra tehničar i medicinska sestra - vaspitač. Sticanjem diplome za neki od ovih obrazovnih profila učenici dobijaju mogućnost da nastave školovanje u okviru izabrane visokoškolske ustanove ili da se zaposle u struci, budući da je u pitanju diploma koja je u potpunosti izjednačena sa diplomom državne srednje škole. Osim predviđenih teorijskih znanja, učenici će pohađati i praksu, tako da će biti u potpunosti osoposobljeni za obavljanje svih radnih zadataka koje podrazumeva radno mesto medicinska sestra tehničar, farmaceutski tehničar, labaratorijski tehničar, pedijatrijska sestra tehničar i medicinska sestra - vaspitač.

Škola je potpuno tehnički i kadrovski opremljena za sticanje obrazovanja za sve navedene profile, što je i potvrđeno rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu, nacionalne manjine - nacionalne zajednice broj 128-022-379/2016-01 od 27.decembra 2016.

Saznaj više