Medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji

Svako ko želi da pohađa specijalizaciju za sticanje zvanja medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji ima tu mogućnost u okviru srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu, ali samo ako ispunjava dva osnovna uslova.
Radi se o tome da se program ove specijalizacije sprovodi u skladu sa pravilima, koja na području naše zemlje određuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te je naveden zahtev da kandidat ima diplomu za zanimanje IV stepena iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite, a prvenstveno se misli na obrazovni profil pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra - tehničar.
Takođe je vrlo važno da svi koji žele da pohađaju ovu edukaciju prilikom zvaničnog upisa dostave i pravno važeći dokaz o tome da su stekli radno iskustvo u oblasti nefrologije i to u trajanju od dve godine najmanje.

Svakog radnog dana u prostorijama ove škole zainteresovani mogu izvršiti prijavu, odnosno imaju pravo da i putem telefona iz diktiraju zahtevane podatke (prezime, ime, broj telefona i datum rođenja), s tim što imaju pravo i da na zvaničnu mejl adresu sve te informacije pošalju.
S obzirom na to da je lično prisustvo svakog prijavljenog obavezno prilikom upisa, to će oni biti na vreme o tome informisani. Bitno je da u trenutku upisa svaki prijavljeni kandidat dostavi najpre krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Isto tako se od njega očekuje i da dostavi pravno validan dokaz o obrazovanju, koji je prethodno stekao, a u smislu da tom prilikom priloži diplome srednje škole za navedene obrazovne profile i svedočanstvo. Podrazumeva se da je obavezan svaki prijavljeni kandidat u momentu upisa i da priloži dokaz o radnom iskustvu u oblasti nefrologije i to u trajanju od minimum dve godine.
Uz to što će analizirati uspeh u toku prethodnog školovanja, nadležni u instituciji organizatora će prilikom rangiranja voditi računa i o ocenama iz predmeta interna medicina (pedijatrija), odnosno anatomija i fiziologija, te iz predmeta zdravstvena nega (nega bolesnika) i biohemija.
Važno je da apsolutno svako ko želi da pohađa specijalizaciju za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji ima na umu da ova škola izdaje diplome, koje su pravno validne, uzevši u obzir da je ona od strane nadležnih akreditovana za sprovođenje pomenutog programa. Iz tog razloga i napominjemo da bi stečenu diplomu svaki kandidat trebalo u skladu sa pravilima da upiše u svoj radni dosije, otvoren u okviru konkretne poslovnice Nacionalne službe za zapošljavanje.
Izuzev jednog zajedničkog predmeta, a koji se odnosi na strani jezik, u kom slučaju svaki kandidat ima mogućnost izbora između nekoliko ponuđenih opcija, programom su zastupljena i dva stručna predmeta, kao i praktična nastava. Jednostavnije govoreći, kandidati moraju da polože teorijski deo iz stručnog predmeta osnovni nefrologije i predmeta specijalna nega u nefrologiji, a zatim i da pohađaju po 180 časova praktične nastave iz oba ta predmeta.
U skladu sa pravilima, praksa se odvija u onim specijalizovanim institucijama, sa kojima ova škola sarađuje, u kom slučaju kandidati dobijaju sve neophodne garancije da će praksa biti kvalitetno sprovedena. Ipak, postoji i druga mogućnost, a koja podrazumeva da svaki kandidat pronađe potpuno samostalno instituciju, koja je odgovarajuća i u okviru koje će pohađati praksu, ali tada neće biti garantovano od strane organizatora za kvalitet tog dela edukacije.
Nakon što bude pohađao i teorijski i praktični deo ove edukacije, svaki kandidat je u obavezi da polaže specijalistički ispit. A taj ispit se sastoji od dva dela, odnosno teorijskog i praktičnog, gde se podrazumeva da će diplomu za obrazovni profil petog stepena medicinska sestra - tehničar za rad u nefrologiji dobiti isključivo onaj kandidat, koji sa uspehom bude položio oba dela specijalističkog ispita.

SPISAK PREDMETA

Opšti predmeti

 • Strani jezik
  Kandidat bira između mogućnosti da polaže predmete:
  - engleski jezik
  - nemački jezik
  - ruski jezik
  - francuski jezik

Stručni predmeti

 • Intenzivna nega
 • Urgentna stanja u medicini
 • Anestezija i reanimacija

Praktična nastava

 • Intenzivna nega
 • Anestezija i reanimacija

Detaljnije informacije o srednjem vanrednom i redovnom obrazovanju

Nakon upisa se utvrđuju diferencijalni ispiti koje kandidat ima obavezu da položi kako bi mogao da stekne diplomu za zanimanje željenog smera.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu ne dozvoljava polaganje ispita online, jer ne može da garantuje za kvalitet takve vrste polaganja.


Više →

Prema odredbama nastavnog programa za brojne obrazovne profile koje u ponudi ima srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu uglavnom je predviđeno pohađanje i praktične nastave.


Više →

U skladu sa zahtevom kandidata, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu dozvoljava i plaćanje školarine na više rata.


Više →

Diploma koju izdaje srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je u potpuno istom rangu kao i diploma svake državne srednje škole na teritoriji naše zemlje.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel kandidatima zainteresovanim za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, vanredno ili uporedno školovanje nudi i online konsultacije koje su uračunate u cenu konkretnog programa edukacije.


Više →

Vanredno školovanje koje sprovodi srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu se organizuje u skladu sa pravilima i ne uključuje obavezu pohađanja nastave.


Više →

Svako koga interesuje uporedno ili vanredno školovanje, odnosno prekvalifikacija ili dokvalifikacija treba prilikom upisa da priloži obaveznu dokumentaciju.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje i vanrednu nastavu za sve kandidate starosti iznad 17 godina, koji su završili najmanje osnovnu školu, odnosno prvi ili drugi razred bilo koje srednje škole.


Više →

Po najpovoljnijim cenama u zemlji, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu organizuje vanredno školovanje u skladu sa odredbama zakona o obrazovanju Republike Srbije.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad nudi mogućnost i stranim državljanima da pristupe pohađanju vanredne nastave po odličnim uslovima.


Više →

Najviše pet ispita u jednom ispitnom roku ima pravo pojedinačni kandidat da prijavi, a ako želi da prijavi više od tog broja mora da se zvanično obrati direktoru škole.


Više →

Srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu po povoljnim cenama nudi dokvalifikaciju za veliki izbor obrazovnih profila iz različitih oblasti.


Više →

Prekvalifikacija za zanimanja trećeg i četvrtog stepena iz brojnih struka je u ponudi srednje škole Sveti Arhangel u Novom Sadu po odličnim cenama.


Više →

Kroz uporedno školovanje škola Sveti Arhangel u Novom Sadu pruža priliku zainteresovanima da steknu još jednu priznatu diplomu.


Više →

Osim školarine, u cenu su uračunate i konsultacije i ispitna pitanja, a kandidat mora da plati utvrđenu nadoknadu za polaganje ispita, kao i literaturu.


Više →

Svima koje interesuje uporedno i vanredno školovanje, kao i prekvalifikacija i dokvalifikacija, srednja škola Sveti Arhangal u Novom Sadu omogućuje da ispite polažu svakog meseca u toku kalendarske godine.


Više →
Top