Najčešća pitanja

Najčešće postavljena pitanja

Prvo pitanje koje svako postavlja kako sebi, tako i administrativnom osoblju Škole tiče se njene akreditacije. Srednja stručna škola „Sveti Arhangel“, je akreditovana rešenjem Privrednog suda Fi. 205/2016 od 09.11.2016 godine, što znači da je nadležno Ministarstvo odobrilo rad Škole. Usled toga, i diploma koju polaznici dobijaju nakon završetka školovanja je zakonita i omogućava našim diplomcima potpuno slobodno korišćenje, a radi zasnivanja radnog odnosa ili nastavka školovanja.
Školarina za svaku godinu iznosi 150 evra, a naknada za polaganje svakog ispita je 2500 RSD, dok je naknada za polaganje maturskog ispita 150 evra. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti i to po srednjem kursu NBS na dan uplate. Udžbenike obezbeđuje Škola, kao i kontakt sa profesorima radi neophodnih konsultacija.
Pozitivno pravni propisi naše zemlje (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju), ne prave razliku između državnih i privatnih srednjih škola. One su potpune izjednačene pred zakonom, što za posledicu ima i jednak tretman pri upisivanju na fakultet. Dakle, pri upisu na fakultet potpuno su izjednačeni studenti koji su završili državnu i privatnu srednju školu.
Prema Statutu srednje stručne škole „Sveti Arhangel“, a u skladu sa odgovarajućim pozitivno pravnim propisima naše zemlje u oblasti obrazovanja, ispitni rokovi za polaganje vanrednih ispita održavaju se svakoga meseca.
U skladu sa odredbama Statuta srednje stručne škole „Sveti Arhangel“, a uz poštovanje odgovarajućih pozitivno pravnih propisa naše zemlje u oblasti obrazovanja, nije predviđeno ograničenje vezano za broj ispita koje vanredni učenik ima pravo da polaže u jednom ispitnom roku. Broj ispita koje će vanredni učenik polagati u ispitnom roku zavisi isključivo od njegove marljivosti, ekspeditivnosti i aktivnosti, a pri čemu svakako treba biti realan pri proceni svojih mogućnosti.
Za upis u našu školu, pod uslovom da kandidat ima prethodno završenu osnovnu školu, ali ne i neku srednju školu, odnosno neki razred srednje škole, potrebno je priložiti: svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica) i uverenje o državljanstvu, a pri čemu osim originala prethodno navedenih dokumenata, mogu da budu dostavljene i overene kopije. Potpisnik ugovora o školovanju mora priložiti i validan lični dokument sa fotografijom na uvid, te njegovu kopiju, a u slučaju posedovanja dokumenta sa čipom mora biti priložen i očitan konkretni lični dokument.
Polaznik koji je odgovarajući stepen obrazovanja stekao u inostranstvu, u našu Školu se može upisati nakon sprovedenog postupka nostrifikacije diplome koju je stekao van granica naše zemlje. Sve detalje vezano za postupak nostrifikacije stranih diploma su dostupne u okviru nadležnih državnih institucija Republike Srbije.
Shodno pozitivno pravnim propisima Republike Srbije, školovanje vanrednih učenika, a ukoliko su stariji od 17 godina ne mora trajati četiri godine. Dakle, trajanje školovanja vanrednog učenika zavisi isključivo od samog učenika, to jest od njegovog rada i zalaganja.
Ispiti se polažu pripremom gradiva iz odgovarajuće literature, a pripremanje ispita vrši se uz koordinaciju i asistenciju profesora zaduženog za konkretni predmet. Na ispitu polaznik dobija pitanja od profesora, a biće obavezan da izradi pismeni rad, ali samo za one predmete za koje je to definisano aktuelnim zakonom. Kada kandidat bude odgovorio uspešno na određeni procent ispitnih pitanja, smatra se da je taj ispit položio. Ukoliko ne pruži adekvatne odgovore na određena pitanja, te ne dobije prelaznu ocenu, kandidat neće položiti konkretni ispit, te će imati mogućnost da ga polaže ponovi već u narednom roku.

Pošaljite nam poruku

Ukoliko imate dodatnih pitanja, popunite kontakt formu i pošaljite nam poruku!