Šta je dokvalifikacija?

Svi smo mi, više ili manje skloni da obavljamo posao za koji smo se kroz srednjoškolsko obrazovanje kvalifikovali, bez obzira da li smo njime u potpunosti zadovoljni ili ne. Ali to sada može svakako da se promeni, jer srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu nudi veliki izbor zanimanja za dokvalifikaciju, tako da svako ko želi da stekne diplomu za bilo koji obrazovni profil višeg stepena sada to može da uradi na vrlo jednostavan način.

Ističemo da naša institucija poseduje sve potrebne dozvole za obavljanje postupka dokvalifikacije, što zapravo znači da kandidati postaju vlasnici diplome koja je na teritoriji naše zemlje izjednačena sa diplomom ma koje od državnih srednjih škola, te da svakako imaju pravo da zahtevaju njeno upisivanje u svoj radni dosije i to u skladu sa trenutno važećim pravilima u ovoj oblasti.

Kako se definiše dokvalifikacija?

Kada osoba poseduje diplomu za određeno zanimanje III stepena, a ima želju da svoje kvalifikacije podigne na viši nivo, to jest da postane vlasnik diplome za odabrano zanimanje IV stepena, pristupiće procesu dokvalifikacije. Odnosno, ako je neko pohađao školu za bilo koji obrazovni profil u četvorogodišnjem trajanju, kroz proces dokvalifikacije ima priliku da se opredeli za konkretno zanimanje V stepena, to jest može da pristupi takozvanoj specijalizaciji.

Bez obzira u kojoj grupi zanimanja trećeg ili četvrtog stepena da je kandidat stekao diplomu, prema pravilima koja dokvalifikacija podrazumeva, on ima pravo da se opredeli za zanimanje IV ili V stepena u bilo kojoj drugoj oblasti i na taj način se dokvalifikuje, to jest obezbedi sebi diplomu za željeni obrazovni profil koji je za stepen viši od prethodno stečenog.

Koje prednosti nudi dokvalifikacija?

Samim tim što će osoba koja se opredeli za ovakav pristup imati mogućnost da, po polaganju diferencijalnih ispita, postane vlasnik diplome za zanimanje višeg stepena, to će joj se otvoriti i znatno veći broj prilika za pronalaženje zaposlenja u okviru željene oblasti. Na taj način svaki kandidat sebi povećava šanse i za boljom zaradom, jer se obično dokvalifikacija vrši za one obrazovne profile koji su u datom trenutku na tržištu rada u samom vrhu tražnje.

Pored toga su takvi kandidati u očima potencijalnih poslodavaca uvek bolje kotirani, pošto se smatra da osoba koja ulaže u svoje obrazovanje i nakon stečene diplome teži da bude što bolji radnik. Zato nemojte da budete iznenađeni ako se prilikom odabira prijavljenih kandidata za konkretno radno mesto, posebna pažnja ukaže upravo onima koji su izvršili dokvalifikaciju i stekli potrebnu diplomu.

Svakako treba naglasiti i da dokvalifikacija pojedinačnom kandidatu omogućuje da ima veću samostalnost i uspešnost, jer je sama činjenica da je imao volju da stekne još jednu diplomu dovoljna da svoju samosvest i poslovni uspeh stavi na prvo mesto.

Na koji način se vrši dokvalifikacija?

Da bi zainteresovani mogli da pristupe procesu dokvalifikacije, prvo imaju obavezu da dostave obavezna dokumenta, te da navedu za koji obrazovni profil su rešili da se dokvalifikuju.

U obaveznu dokumentaciju osim lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno krštenice, spada i svedočastvo o završenoj osnovnoj školi, ali i diploma srednje škole.

Po primanju navedene obavezne dokumentacije srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad, to jest njeno Nastavničko veće pristupa analizi dokumenata, odnosno upoređuje predmete za konkretna dva obrazovna profila. Tačnije, stručni tim tom prilikom vrši upoređivanje predmeta koje je prijavljeni kandidat imao tokom srednjoškolskog obrazovanja sa predmetima koja su po aktuelnom nastavnom programu predviđena za obrazovni profil za koji hoće da izvrši dokvalifikaciju, a kako bi utvrdili koji su to takozvani diferencijalni ispiti, odnosno koje ispite je potrebno da položi da bi stekao diplomu višeg stepena za zanimanje koje je izabrao.

Zatim će svaki prijavljeni kandidat da dobije jasno obaveštenje o uslovima polaganja, to jest o broju ispita koje je potrebno da položi, terminima ispitnih rokova i nadoknadi koju je potrebno da plati, ali i o praktičnom delu, pod uslovom da je važećim programom za izabrani obrazovni profil to predviđeno. Nakon što bude sa uspehom položio sve diferencijalne ispite, te odradio praksu koja je eventualno određena za to zanimanje, svaki kandidat će zvanično da stekne diplomu za onaj obrazovni profil koji bude lično odabrao. A kako je srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu akreditovana obrazovna institucija, on će imati pravo i da zahteva od nadležnih državnih institucija da mu stečenu diplomu, prema važećim pravilima upišu u radni dosije koji je otvoren pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u njegovom mestu prebivališta.

Zahvaljujući prednostima koje dokvalifikacija može da ponudi, svi koji žele da steknu diplomu za konkretni obrazovni profil višeg stepena od onoga koje su pre toga stekli, a kroz pohađanje izabrane srednje škole, to mogu sada da učine!

Sve potrebne informacije o prednostima koje dokvalifikacija nudi ćete dobiti ako kontaktirate našu školu!

PODELITE: