Da li mogu školarinu da platim na rate?

U periodu kada mnogi stanovnici naše zemlje iz različitih razloga imaju poteškoća sa plaćanjem brojnih obaveza, da li zato što im plata kasni ili zato što prvo moraju da ispoštuju sve one obaveze koje imaju prema državi, te plate račune za stanovanje, a zainteresovani su da pohađaju jedan od programa obrazovanja koje srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad ima u ponudi, svakako očekujemo i da se pitaju da li mogu školarinu da plate na rate.

Pre nego što pružimo odgovor na to pitanje, imamo obavezu da istaknemo nepobitnu činjenicu vezano za princip rada ove obrazovne institucije, a koja se odnosi na podatak da naša škola iz dana u dan nastoji da usluge za koje je specijalizovana i ovlašćena usavršava, te da neprekidno teži i da svakom pojedinačnom kanadidatu izađe u susret i to kako onom ko je zainteresovan da se za neko zanimanje prekvalifikuje, odnosno dokvalifikuje, tako isto i onome ko ima potrebu da pristupi ili uporednom ili vanrednom školovanju u okviru naše institucije. Svi koji su za bilo koji vid edukacije od ponuđenih zainteresovani bi trebalo da budu potpuno sigurni da će u našoj novosadskoj školi pronaći najbolju ponudu i to ne samo u smislu kvaliteta nastave, nego i uslova plaćanja.

Koja plaćanja moraju da izvrše kandidati?

Prilikom prijavljivanja, to jest upisivanja za željeni tip edukacije u okviru konkretnog obrazovnog profila, svaki kandidat pojedinačno će od strane ovlašćenog lica ove obrazovne institucije da dobije sve potrebne informacije koje se odnose na njegove finansijske obaveze prema našoj školi.

Osnovna obaveza koju svako od njih ima jeste plaćanje školarine i polaganja svakog pojedinačnog ispita, što su dve potpuno odvojene stavke.

Visina školarine se definiše na godišnjem nivou, dok se nadoknada za polahanje ispita plaća u tačno određenom roku, a o čemu svaki pojedinačni prijavljeni kandidat dobija jasne informacije od strane koordinatora za nastavu naše škole.

Posebno ističemo da su konsultacije sa profesorima praktično potpuno besplatne, to jest da su uračunate u cenu godišnje školarine. A to se odnosi i na online konsultacije sa nadležnim profesorom, ali i na one koje se organizuju u prostorijama naše škole. Svakako će kandidat na vreme biti obavešten o terminima za organizaciju konsultacija, odnosno za princip po kome se one sprovode preko intereneta, a ukoliko je za taj način komunikacije zainteresovan.

Nakon svega pomenutog bi trebalo da se odgovor na pitanje da li mogu školarinu da platim na rate, praktično sam nametne. Srednja škola Sveti Arhangel, Novi Sad će u dogovoru sa svakim pojedinačnim kandidatom već u trenutku upisa da precizira detalje koji se odnose na plaćanje godišnje školarine na rate. Svakako je prvo potrebno da kandidat naglasi da je zainteresovan za takav vid plaćanja, a zatim će sa ovlašćenim licem ove institucije da definiše detalje plaćanja, odnosno dogovoriće se na koliko rata će biti podeljen konkretni iznos i do kog datuma u mesecu će imati obavezu da ga plati.

Što se tiče plaćanja nadoknade za polaganje ispita, tu je precizno određeno da je svaki kandidat u obavezi da maksimalno poštuje pravila koja su navedena od strane ovlašćenih lica naše škole u ovom gradu. Tačnije, svaki pojedinačni kandidat ima obavezu da do 05. u određenom mesecu izvrši plaćanje ove nadoknade na za to predviđen način, a tako zapravo on i vrši prijavu za polaganje željenog ispita.

Da bismo vam dodatno pojasnili koliko je potrebno da izdvojite novca za polaganje ispita, moramo pomenuti da se princip organizovanja kako vanredne i uporedne nastave, tako i dokvalifikacije, te prekvalifikacije svakako razlikuje, tako da će i ukupna novčana sredstva zavisiti od izbora svakoga pojedinačno, odnosno od toga koju srednju školu je pre toga odrešeni kandidat završio, to jest za koje zanimanje se kvalifikovao. Nakon što svaki prijavljeni izvrši upis u skladu sa važećim pravilima, te dostavi svu zahtevanu dokumentaciju, predviđeno je da Nastavničko veće naše škole analizira njegova dokumenta, a kako bi na taj način bili utvrđeni takozvani diferencijalni ispiti, to jest kako bi se odredilo koje tačno ispite taj kandidat mora da polaže da bi stekao diplomu za zanimanje željenog smera i određenog stepena. Sve ovo zavisi isključivo od toga da li je taj kandidat zainteresovan za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, te uporedno školovanje ili vanrednu nastavu. Istićemo da se položenim ispitima, a prema slovu aktuelnog zakona, smatraju isključivo oni koji imaju podudaranje u predviđenom programu od 70%, a što će naši stručnjaci i utvrditi prilikom analiziranja dostavljene dokumentacije.

Svaki će prijavljeni ubrzo po završetku ove analize da dobije vrlo jasne informacije u vezi sa diferencijalnim ispitima koje je neophodno da položi, a ukoliko želi da stekne diplomu za odabrani obrazovni profil.

Sve navedene informacije su uopštene i zavise od mnogo faktora, a što svaki kandidat svakako mora da ima na umu.

Za dodatne detalje vezano za plaćanje školarine i ispita, srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu je na raspolaganju svakome ko je zainteresovan. Kontaktirajte nas već danas kako bismo odgovorili na sva vaša pitanja i pružili vam precizne informacije u vezi sa finansijskim obavezama koje imate ukoliko se opredelite da u našoj školi izvršite dokvalifikaciju za željeni obrazovni profil ili prekvalifikaciju, te ako ste zainteresovani da pristupite bilo vanrednom ili uporednom školovanju! Naši stručnjaci će u najkraćem roku odgovoriti na sva vaša pitanja!

PODELITE: