Šta podrazumeva peti stepen stručne spreme?

Sta podrazumeva peti stepen strucne spreme
Šta podrazumeva peti stepen stručne spreme?

Ranije je specijalizacija bila isključivo vezana za fakultete, odnosno primarno za studije medicine, posle čega su se studenti specijalizirati za određenu oblast. A danas se pojam specijalizacija koristi i kada je u pitanju takozvani peti stepen stručne spreme.

A da bismo došli do toga šta podrazumeva V stepen stručne spreme, najpre moramo objasniti šta je kvalifikacija.

Prema Integralnom nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji se podrazumeva zvanično priznanje kompetencija, koje je kandidat prethodno stekao. Nakon što nadležno telo bude utvrdilo da je taj kandidat stekao adekvatnu kvalifikaciju, odnosno kvalifikaciju na zahtevanom nivou uz maksimalno poštovanje standarda kvalifikacije, njemu će biti izdat o tome sertifikat ili diploma. Sertifikat ili diploma je javni dokument, kojim se potvrđuje da je kandidat stekao kvalifikacije na određenom nivou.

Šta podrazumeva peti stepen stručne spreme?

Ukupno je osam nivoa u okviru Integralnog nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji. Zahvaljujući standardizaciji, za svaki od tih nivoa je tačno definisano i koja znanja treba kandidat da poseduje, odnosno koje sposobnosti i veštine da ima razvijene, da bi mogao bez ikakvih smetnji da obavlja posao za koji se kvalifikuje.

Ukoliko neko poseduje diplomu za obrazovni profil petog stepena, to prema Integralnom nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji podrazumeva da on ima specijalizovana stručna znanja u konkretnoj oblasti, a koja su neophodna za obavljanje posla za koji se kvalifikuje.

Veštine koje kandidat u tom slučaju poseduje su dovoljne da obavlja poslove, koji su uglavnom specifični, zatim složeni i nestandardni, a naravno vezani su za konkretni određeno područje rada. Takođe se podrazumeva da je on stekao i dovoljno veština da može samostalno da koristi zahtevane alate, mašine i opremu, a sve sa ciljem obavljanja zadataka radnog mesta.

Isto tako Integralni nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji definiše da lice, koje poseduje diplomu za obrazovni profil petog stepena može potpuno samostalno sve poslove da obavlja, te se takođe podrazumeva i da je u potpunosti odgovoran za definisanje metoda, odnosno načina sprovođenja radnih zadataka. Očekuje se da je u pitanju osoba, koja je preduzimljiva, te koja teži da unapredi kvalitet radnog procesa, a prvenstveno sa aspekta ličnog angažovanja. Sem toga, potrebno je da lice, koje poseduje kvalifikacije petog stepena ima sasvim dovoljno i znanja i veština da može potpuno samostalno da reši različite probleme, te se očekuje da krajnje trezveno reaguje u situacijama, koje se tretiraju kao nepredviđene.

Visokokvalifikovani radnici, odnosno lica koja poseduju diplomu za zanimanje četvrtog stepena imaju mogućnost da steknu specijalističko i majstorsko obrazovanje, odnosno da pohađaju kurs za sticanje diplome petog stepena, to jest takozvanu specijalizaciju. Valjalo bi napomenuti da srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, a čija izdvojena odeljenja se nalaze i u Beogradu i u Novom Pazaru u ponudi ima brojne obrazovne profile, koji su IV stepena. Pošto zainteresovani završe školovanje u okviru njih, imaju mogućnost i da pohađaju specijalizaciju, to jest da se dokvalifikuju i steknu diplomu za izabrano zanimanje V stepena. Naravno da će im to pomoći prilikom konkurisanja za posao, jer je svakako u pitanju diploma za zanimanje višeg nivoa, pa je vrlo verovatno i da će imati bolju prođu na aktuelnim konkursima za zaposlenje u okviru struke, u kojoj su se prethodno školovali i stekli određene kvalifikacije.

PODELITE: