Na koji način funkcioniše školovanje u okviru privatnih škola

Na koji nacin funkcionise skolovanje u okviru privatnih skola
Na koji način funkcioniše školovanje u okviru privatnih škola

Samo zbog nedovoljne informisanosti mnogi smatraju da je privatna škola "rezervisana" za one sa dubokim džepom, ali i za one koji ne žele posebno da se potrude i uče, onako kako se to praktikuje u državnim srednjim školama.

Međutim, istina je ustvari potpuno drugačija.

Bilo koja privatna škola ima obavezu da poštuje aktuelne propise, koje na nivou Republike Srbije donosi nadležno ministarstvo, a u ovom slučaju je to Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U suštini to znači da se primenjuju potpuno ista pravila školovanja i u privatnim i u onim srednjim školama, čiji rad finansira Republika.

Upis u privatne srednje škole

Ako i postoji neka olakšica, kada je u pitanju recimo privatna srednja škola "Sveti Arhangel" u Novom Sadu ili bilo koja druga takva akreditovana obrazovna institucija, onda se ta olakšica odnosi isključivo na postupak upisivanja.

Naime, dozvoljeno je svakoj privatnoj srednjoškolskoj obrazovnoj instituciji da zvaničnim Statutom definiše na koji način će biti vršen upis novih učenika. D budemo precizni, aktuelni zakon dozvoljava i da upis u privatnu srednju školu bude organizovan bez polaganja prijemnog ispita, što znači da je zainteresovanima maksimalno olakšan celokupan proces. Upravo to i jeste jedan od osnovnih razloga, odnosno prednosti, koje nudi školovanje u okviru takvih obrazovnih institucija.

Na koji način funkcioniše školovanje u okviru privatnih škola?

Kao i u okviru apsolutno bilo koje druge državne institucije će biti organizovano školovanje u svakoj privatnoj školi. Naravno da se podrazumeva da postoje određena odstupanja, a ona zavise od škole do škole.

Ovom prilikom moramo napomenuti da srednja škola "Sveti Arhangel", Novi Sad nudi mogućnost kako redovnog školovanja za različite obrazovne profile, tako isto i stručno osposobljavanje, zatim vanredno školovanje i programe prekvalifikacije i dokvalifikacije. Samim tim što se toliko mogućnosti nalazi u ponudi te obrazovne institucije, postoji razlika u načinu organizacije nastave.

U principu, redovno školovanje se organizuje na potpuno isti način, kao i u svakoj drugoj državnoj instituciji. Učenici su u obavezi da prisustvuju časovima u prostorijama ove škole, koja se nalazi u strogom centru grada, te da pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja, a koja se organizuje u namenskim prostorijama. Podrazumeva se da su obuhvaćeni i izleti i ekskurzije, kao i posete različitim kulturnim ustanovama, potpuno isto kao i u svakoj državnoj srednjoj školi.

Učenici koji se redovno školuju za neki od obrazovnih profila dobijaju ocene, baš kao i u svakoj drugoj državnoj instituciji. Praktična nastava se, u skladu sa programom za konkretni obrazovni profil organizuje uz poštovanje svih smernica, koje navodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, kao relevantna državna institucija.

Naravno da po završetku svakog razreda, učenici koji pohađaju privatnu srednju školu "Sveti Arhangel" u Novom Sadu ili bilo koju drugu privatnu obrazovnu instituciju, dobijaju svedočanstva o završenom razredu, a koja su u potpunosti validna i pravno priznata, budući da ova privatna srednja škola ima i adekvatnu akreditaciju.

Što se tiče programa vanrednog školovanja, on podrazumeva da kandidat izlazi na ispit, nakon što ih prijavi, te ih polaže u skladu sa programom. Naravno da vanredno školovanje može trajati i kraće nego redovno, jer sve zavisi od toga u kojoj meri je kandidat spreman da se potrudi i položi sve ispite, koji su predviđeni.

S obzirom na to da je u ponudi stručno osposobljavanje, ali isto tako i programi dokvalifikacije, kao i prekvalifikacija za različite obrazovne profile, to privatna srednja škola "Sveti Arhangel", Novi Sad definiše i na koji način će svaki od tih programa biti organizovan. U principu će zainteresovani za bilo koju opciju od navedenih dobiti sve neophodne informacije, već onog momenta kada budu vršili zvaničan upis. Tom prilikom će saznati na koji način, odnosno u kojim terminima će pohađati teoretski deo, a gde i kada će biti organizovana praksa, ukoliko je ona predviđeno nastavnim programom.

PODELITE: