Laboratorijski tehničar opis zanimanja

Laboratorijski tehnicar opis zanimanja
Laboratorijski tehničar opis zanimanja

Jedno od zanimanja medicinske struke, za koje se sve češće mladi ljudi odlučuju jeste i laboratorijski tehničar. Reč je o obrazovnom profilu, koji je IV stepena, što znači da školovanje traje ukupno četiri godine.

A s obzirom na to da srednja škola Sveti Arhangel u Novom Sadu poseduje sve dozvole, koje izdaju nadležne institucije Republike Srbije, to znači da je diploma, koju će kandidati steći po završetku školovanja, pravno validna i samim tim priznata. Zapravo je taj dokument izjednačen sa diplomom bilo koje druge državne srednje škole na području naše zemlje. U principu je zaista sasvim svejedno da li će se kandidati odlučiti za redovno školovanje za zanimanje laboratorijski tehničar ili će pristupiti programu, koji podrazumeva vanredno školovanje. Izuzev njih, u ponudi konkretne obrazovne institucije se nalazi i stručno osposobljavanje, kao i prekvalifikacija za laboratorijskog tehničara i mogućnost vršenja dokvalifikacije.

S obzirom na to da se toliko različitih programa u ponudi ove škole nalazi, važno je da sa tim detaljima budu upoznati svi polaznici i naravno da odaberu program, koji će im najviše i odgovarati tom prilikom.

Napominjemo da je fokus stavljen na analizu različitih bioloških materijala, tako da laboratorijski tehničar ima zadatak da nauči na koji način se vrši analiza uzoraka. Od slučaja do slučaja će biti definisano da li on analizu biološkog materijala vrši nakon što je direktno uzeo uzorak od nekog pacijenta ili će mu određeni biološki materijal biti donet, kako bi izvršio predviđenu analizu.

Da pojednostavimo, laboratorijski tehničar, kako je i sam naziv zanimanja, treba da bude zaposlen u laboratoriji, te se podrazumeva da će naučiti tokom četvorogodišnjeg školovanja da vrši različite vrste analiza.

Naravno da će on biti upoznat sa pravilnim korišćenjem reagenasa, ali isto tako i svih alata, odnosno specijalizovanih mašina, koje se prilikom analiza primenjuju.

Kako vanredno, tako i redovno školovanje za obrazovni profil IV stepena laboratorijski tehničar je usklađeno sa navodima nadležnog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U tom smislu su u toku sve četiri godine polaznici obavezni da izučavaju predmete srpski jezik i književnost, zatim matematika i strani jezik, kao i opšti predmet fizičko vaspitanje. Sem toga, od opštih predmeta je zastupljena i istorija, kao i biologija, hemija i fizika, ali i računarstvo i informatika. A u opšte predmete po programu za ovaj obrazovni profil spada i geografija, kao i predmet muzička kultura, koji je u principu izborni. Sociologija sa pravima građana je još jedan od opštih predmeta, koji je predviđen aktuelnim programom za ovaj obrazovni profil IV stepena.

Ipak moramo naglasiti da je akcenat stavljen na stručne predmete i na praksu.

Od stručnih predmeta su zastupljeni kako anatomija i fiziologija, prva pomoć i higijena i zdravstveno vaspitanje, te medicinska etika, tako isto i predmeti mikrobiologija i parazitologija, te histologija i patologija. Još se u programu za stručno osposobljavanje za zanimanje laboratorijski tehničar nalaze i predmeti analitička hemija, medicinska biohemija i zdravstvena psihologija, kao i predmeti hematologija sa transfuziologijom i toksikološka hemija. U završnoj godini školovanja će đaci biti u obavezi da izučavaju predmet hematologija sa transfuziologijom i predmet preduzetništvo.

A u toku sve četiri godine je obaveza svakog kandidata da bira jedan izborni predmet, a u kom slučaju mu je na raspolaganju opcija da prati kako versku nastavu, isto tako i predmet građansko vaspitanje.

Uzevši u obzir da srednja škola Sveti Arhangel Novi Sad sarađuje sa najboljim srednjim školama u zemlji, kao i ta prestižnim medicinskim ustanovama, te vrhunskim stručnjacima iz te oblasti, to će svaki kandidat imati mogućnost da od najboljih stekne i praktična znanja. Naime, aktuelnim nastavnom programu ne samo za redovno i vanredno školovanje, već i za dokvalifikaciju za zanimanje laboratorijski tehničar, te za prekvalifikaciju i stručno osposobljavanje, je tačno određeno i koliko ukupno je neophodno da kandidat pohađa praksu. Naravno da će dobiti precizno obaveštenje i o tome na vreme, ali i o tome na kojoj lokaciji trebalo da pristupi praktičnom delu edukacije.

Pošto bude završio sve to, kandidat ima mogućnost da se zaposli u specijalizovanoj laboratoriji ili u okviru adekvatne medicinske ustanove.

Samim tim što je u pitanju zanimanje iz oblasti medicine, a da je poznato da je reč o obrazovnim profilima koji su naročito traženi i van granica naše zemlje, to kandidati koji žele da se zaposle u inostranstvu, a koji steknu diplomu za zanimanje laboratorijski tehničar, svakako treba da se raspitaju u željenoj zemljivo, odnosno unadležnim institucijama te zemlje i o detaljima u vezi sa nostrifikacijom stečene diplome.

PODELITE: